MatFiz Edukacja

SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA 
Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej

         ZAPRASZA
Emerytowany Nauczyciel

MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia

Praca, moc, energia.

Praca mechaniczna

Wzór na pracę:    W = F • s    [J = N • m]

Przekształcenia wzoru:    F = W / s   oraz   s = W / F

gdzie: W – praca, F – siła, s – droga.

Jednostką pracy jest dżul [J]. Pracę jednego dżula wykonuje siła jednego newtona [N] na drodze jednego metra [m], jeśli zwrot siły jest zgodny ze zwrotem przemieszczenia.

Praca w sensie fizycznym wykonywana jest, gdy spełnione są następujące warunki:

 • na ciało działa stała siła F,
 • siła ta powoduje przesunięcie na odległość s,
 • kierunek i zwrot wektora działającej siły i wektora przesunięcia są zgodne.

Przykładem wykonania pracy jest:

 • przesunięcie mebla,
 • kopnięcie piłki,
 • spadanie jabłka z jabłoni.

Zadanie 1. Jaką pracę wykona robotnik przesuwając po podłodze ruchem jednostajnym drewnianą skrzynię na odległość s = 20 m? Siła tarcia, którą musi pokonać robotnik wynosi F = 240 N.

Rozwiązanie: W = F • s = 240 [N] • 20 [m] = 4800 [J]

Odpowiedź: Robotnik wykonał pracę 4800 dżuli [J].

Zadanie 2. Jaką pracę wykonuje chłopiec naciskając na ścianę siła 50 N w czasie 5 sekund?

Odpowiedź: Chłopiec wykonuje pracę zerową, ponieważ ściana nie ulega przesunięciu.


Moc

Wzór na moc:   P = W / t   [J/s = W = kg•m²/s³]

Przekształcenia wzoru:   W = P • t   oraz   t = W / P

gdzie: P – moc, W – praca, t – czas.

Jeden wat [W] jest to moc takiego urządzenia, które w czasie jednej sekundy wykonuje pracę jednego dżula [J].

Zadanie 1. Ile wynosi praca, którą silnik o mocy 2,5 kW wykonał w czasie 2 godzin?

Rozwiązanie: Dokonujemy zamiany jednostek: 2, 5 kW = 2500 W   oraz   2h = 7200 s.

W = P • t = 2500 [W] • 7200 [s] = 18000000 [J] = 18000 [kJ].

Odpowiedź: Silnik wykonał pracę 18 tysięcy kilo dżuli.

Zadanie 2. Jak długo musi pracować robotnik wrzucający łopata węgiel o masie 2 ton, na samochód o wysokości 1,5 metra, pracując ze średnią mocą 5 wat.

Rozwiązanie: Dokonujemy zamiany jednostek: 2tony = 2000 kg

F = m • g = 2000 [kg] • 10 [m/s²] = 20000 [N].

W = F • s = 20000 [N] • 1,5 [m] = 30000 [J].

t = W / P = 30000 [J] / 5 [W] = 6000 [s].

Odpowiedź: Robotnik musi pracować przez 6000 sekund, czyli 1 godzinę i 40 minut.


Energia potencjalna ciężkości

Wzór na energię potencjalną:   Ep = m • g • h   [kg • m/s² • m = J]

Przekształcenia wzoru:   m = Ep / gh   oraz   h = Ep / m • g

gdzie: m – masa, h – wysokość, g – współczynnik grawitacji.

Oto przykłady ciał, które posiadają energię potencjalną:

 • wiszący na ścianie obraz,
 • lecący ptak,
 • człowiek stojący na drabinie.

Dwa ciała znajdujące się na takiej samej wysokości mają taką sama energię potencjalną, gdy ma ją jednakowe masy.

Dwa ciała o masach m1 = 1 kg i m2 = 3 kg będą miały takie same wartości energii potencjalnej, gdy ciało m1 znajduje się trzy razy wyżej od ciała m2.

Zadanie 1. Blat stołu znajduje się 75 cm nad podłogą. Ciało o masie 2 kg ma względem blatu energię potencjalną 20 dżuli. Jaka jest energia potencjalna tego ciała względem podłogi?

Rozwiązanie: Ep = m • g • h   względem blatu stołu:   20 [J]  = 2 [kg] • 10 [N/kg] • x

stąd    x = 20 [J] / 2 [kg] • 10 [N/kg]   stąd   x = 1 [m].

względem podłogi: Ep = m • g • h = 2 [kg] • 10 [N/kg] • (1 + 0,75) [m] = 2 • 10 • 1,75 [J] = 35 [J].

Odpowiedź: Energia potencjalna ciała względem podłogi wynosi 35 dżuli [J].


Energia kinetyczna

Wzór na energię kinetyczną:   Ek = m • v² / 2

Przekształcenia wzoru:   m = 2 • Ek / v²   oraz   v = (2 • Ek / m)

gdzie: m – masa, v – prędkość.

Oto kilka przykładów ciał posiadających energię kinetyczną:

 • jadący samochód,
 • wystrzelony pocisk,
 • biegnący człowiek.

Zadanie 1. Oblicz energię kinetyczną chłopca o masie 50 kg biegnącego ze stałą prędkością 7,2 km/h.

Rozwiązanie: Dokonujemy zamiany jednostek: v = 7,2 [km/h] = 7200 [m] / 3600 [s} = 2 [m/s].

Ek = m • v² / 2 = 50 [kg] • 2² [m²/s²] / 2 = 50 • 4 / 2 [J] = 100 [J]

Odpowiedź: Chłopiec posiada energię kinetyczną 100 dżuli [J].


Zapoznaj się z moją ofertą korepetycji z matematyki Łódź Bałuty.