MatFiz Edukacja

SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA 
Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej
         ZAPRASZA Emerytowany Nauczyciel
MIEJSCE LEKCJI Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia
SPECJALIZACJA
Zakres Szkoły Podstawowej i Średniej

         ZAPRASZA
Emerytowany Nauczyciel

MIEJSCE LEKCJI
Łódź Radogoszcz Liściasta lub u Ucznia

Korepetycje z matematyki - Łódź Bałuty

Szanowni Państwo! Emerytowany nauczyciel udziela korepetycji z matematyki w zakresie materiału szkoły podstawowej i liceum lub technikum. Program nauczania zgodny jest z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Na życzenie ucznia możemy zająć się wybranymi zagadnieniami wykraczającymi poza zakres programu szkolnego. Możliwe są także korepetycje z fizyki, zgodnie z aktualnym programem szkolnym. W ramach jednego harmonogramu zajęć możemy, w zależności od aktualnych potrzeb, zajmować się matematyką albo fizyką.

matematyka

Mam ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu matematyki i w skutecznym przygotowywaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty oraz matury. W swojej praktyce nauczycielskiej wykorzystuję zasady i metody nauczania poznane na kursach doskonalenia zawodowego z pedagogiki oraz pozaszkolnych form edukacji artystycznej. Jestem przyzwyczajony do intensywnej pracy z uczniem w kontakcie osobistym i wspólnego przezwyciężania napotykanych trudności. Kładę duży nacisk na dążenie do samodzielnego wykonywania przez ucznia ćwiczeń i zadań, dotyczących opanowanego zakresu materiału.  

Dzieci często odczuwają matematykę intuicyjnie i mają w sobie naturalny potencjał do jej poznawania. Kiedy uczymy się najefektywniej? Wówczas, gdy sami chcemy, a nie robimy tego z przymusu. Wówczas, gdy kieruje nami zainteresowanie tematem i ciekawość. Okazuje się jednak, że z każdym rokiem edukacji spada zainteresowanie nauką matematyki jako przedmiotu szkolnego. Wraz z latami nauki utrwala się przekonanie, że matematyka jest trudna i nudna. A wystarczyłoby, aby omawiane zagadnienia zawierały więcej odniesień do aktualnych spraw z życia codziennego. Kluczowe jest stałe podtrzymywanie zainteresowania i zachęcanie do twórczego, otwartego myślenia. Moim zadaniem jest stopniowe eliminowanie u ucznia niechęci do matematyki i przezwyciężanie w nim uprzedzenia do tego przedmiotu.

Z czego wynikają problemy z matematyką u niektórych uczniów? Głównym powodem są zaległości w nauce powstałe w klasach młodszych. Wystarczy nie zrozumieć dokładnie jednego zagadnienia, przejść nad tym do porządku dziennego, a mści się to potem w kolejnych działach matematyki. Moim zadaniem jest zdiagnozowanie tych braków i jak najszybsze ich usunięcie.

Dobry nauczyciel – wyjaśnia.


Bardzo dobry nauczyciel – demonstruje.


Genialny nauczyciel – inspiruje.Same umiejętności matematyczne, to za mało, aby być skutecznym nauczycielem. Potrzebna jest empatia i cierpliwość oraz właściwe podejście do ucznia poparte wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu. Kluczowe jest zainteresowanie ucznia danym zagadnieniem i sprawienie aby wiedza zaczęła stopniowo wchodzić do głowy.

Każdy uczeń jest inny i wymaga indywidualnego traktowania. Korepetycje prowadzone w kontakcie osobistym umożliwiają poświęcenie jednej osobie maksimum uwagi i dobór odpowiednich metod pracy oraz tempa nauki. 

Staram się, aby zajęcia korepetytorskie prowadzone były w miłej i przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia, oraz zaangażowania ze strony ucznia. Nie wytwarzam ogromnej presji na uczniach, ale zachęcam ich i stwarzam im warunki do zdobywania wiedzy. Tłumaczę i pokazuję, że matematyka jest wokół nas (matma – tyka wokół nas) 🙂 i ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Preferuję systematyczne uczenie się, jako przeciwieństwo do niezwykle intensywnej nauki tuż przed sprawdzianem czy egzaminem.

Uwaga! – moje usługi nie obejmują pomocy uczniowi w trakcie trwania egzaminu.

 W swojej działalności korepetytorskiej z matematyki, w zakresie szkoły podstawowej, korzystam obecnie z materiałów i publikacji Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego pt. „Matematyka z plusem”, jako podręcznik do określonej klasy (od 4 do 8). Dodatkowo wydawnictwo to oferuje: „Zeszyty ćwiczeń” oraz „Zbiory zadań”, a także materiały powtórzeniowe (dla klasy 8), w postaci repetytorium oraz zestawów testów egzaminacyjnych.

W zakresie szkoły średniej dobrze sprawdzają się podręczniki wydawnictwa GREG pt. „Korepetycje matematyka – liceum” z podziałem na klasy 0d 1 do 4. Dodatkowo wykorzystujemy zbiory zadań maturalnych z lat poprzednich, po reformie systemu oświaty z września 2017 roku.

Na zajęciach uczniowie korzystają z materiałów teoretycznych wyświetlanych na ekranie komputera oraz z wydrukowanych ćwiczeń obejmujących odpowiedni zakres materiału, pogrupowanych od najłatwiejszego do najtrudniejszego, zgodnie z zasadą stopniowania trudności. W zależności od częstotliwości lekcji, w uzasadnionych przypadkach, zadaję pracę domową mającą na celu doskonalenie i utrwalanie przyswojonych na zajęciach umiejętności.

ZAKRES MATERIAŁU - SZKOŁA PODST.

Zakres materiału szkoły podstawowej z podziałem na klasy, obejmuje następujące zagadnienia (podaję zakres materiału od klasy V, gdyż w młodszych klasach uczniowie radzą sobie dobrze, niejednokrotnie przy pomocy rodziców):

KLASA V
 • Liczby i działania (kolejność działań, działania pisemne)
 • Własności liczb naturalnych (cechy podzielności, liczby pierwsze)
 • Ułamki zwykłe (porównywanie i działania na ułamkach)
 • Figury na płaszczyźnie (miary kątów, wielokąty i czworokąty)
 • Ułamki dziesiętne (porównywanie ułamków i działania na ułamkach)
 • Pola figur (pale kwadratu, prostokąta, trójkąta, trapezu)
 • Liczby całkowite (liczby ujemne, działania na liczbach całkowitych)
 • Graniastosłupy (pola powierzchni i objętości figur)
KLASA VI
 • Liczby naturalne i ułamki (rachunki pamięciowe, potęgowanie)
 • Figury na płaszczyźnie (okręgi, koła, trójkąty, czworokąty)
 • Liczby na co dzień (kalendarz i czas, odczytywanie wykresów)
 • Prędkość, droga, czas (przekształcanie wzoru, obliczenia)
 • Pola wielokątów (prostokąt, romb, trójkąt, trapez)
 • Procenty (obliczanie procentów, obniżki i podwyżki)
 • Liczby dodatnie i ujemne (porównywanie liczb i działania na nich)
 • Wyrażenia algebraiczne, równania (zapisywanie i rozwiązywanie)
 • Figury przestrzenne ( od sześcianu do ostrosłupa)
KLASA VII
 • Liczby i działania (zaokrąglanie liczb, działania, oś liczbowa)
 • Procenty (diagramy, obliczanie procentów, punkty procentowe)
 • Figury geometryczne (przystawanie trójkątów, pola figur)
 • Wyrażenia algebraiczne (jednomiany, działania na wyrażeniach)
 • Równania (rozwiązywanie równań, zadania tekstowe)
 • Potęgi i pierwiastki (działania na potęgach i pierwiastkach)
 • Graniastosłupy (siatki, pola powierzchni, obliczanie objętości)
 • Statystyka (średnia, dane statystyczne, zdarzenia losowe)
KLASA VIII
 • Liczby i działania (własności liczb, działania na potęgach i pierwiastkach)
 • Wyrażenia algebraiczne i równania (przekształcenia i proporcje)
 • Figury geometryczne na płaszczyźnie (twierdzenie Pitagorasa, obliczenia)
 • Zastosowania matematyki (lokaty bankowe, podatek Vat, wykresy)
 • Graniastosłupy i ostrosłupy (pola powierzchni, objętości, siatki figur)
 • Symetrie (oś symetrii, środek symetrii, dwusieczna kąta)
 • Koła i okręgi (styczna, liczba π, długość okręgu, pole koła)
 • Rachunek prawdopodobieństwa (obliczanie prawdopodobieństw)

ZAKRES MATERIAŁU - SZKOŁA ŚREDNIA

Zakres materiału szkoły średniej bazujący na materiale ośmioklasowej szkoły podstawowej stanowi wyraźny przeskok w stopniu trudności materiału i obejmuje (z podziałem na klasy), następujące zagadnienia:

KLASA I
 • Liczby rzeczywiste (potęgi, pierwiastki, procenty, logarytmy)
 • Zbiory i przedziały liczbowe
 • Wyrażenia algebraiczne (wzory skróconego mnożenia)
 • Równania, nierówności i układy równań
 • Funkcje (dziedzina, miejsce zerowe, wykresy funkcji)
 • Funkcja liniowa (układy równań liniowych)
 • Planimetria (twierdzenia Pitagorasa i Talesa, wielokąty)
 • Funkcja kwadratowa (postać ogólna i kanoniczna)
KLASA II
 • Funkcja kwadratowa (równania, nierówności, układy równań)
 • Planimetria (koło i okrąg, rozwiązywanie zadań )
 • Wielomiany (działania, rozkład wielomianów, twierdzenie Bezouta, równania)
 • Funkcja wymierna (wyrażenia, funkcja odwrotnie proporcjonalna)
 • Trygonometria (funkcje trygonometryczne, twierdzenie sinusów i cosinusów)
KLASA III
 • Funkcja wykładnicza i logarytmiczna (zastosowanie funkcji)
 • Ciągi liczbowe (ciąg arytmetyczny i geometryczny, zadania tekstowe)
 • Geometria analityczna (równania prostej, okrąg w układzie XY)
 • Statystyka (średnia arytmetyczna, mediana, dominanta)
KLASA IV
 • Rachunek prawdopodobieństwa (kombinatoryka, wariacje, prawdopodobieństwo, wartość oczekiwana)
 • Proste i płaszczyzny w przestrzeni (wzajemne położenie w przestrzeni)
 • Graniastosłupy i ostrosłupy (objętości i pola powierzchni)
 • Bryły obrotowe (walec, stożek, kula i sfera)
 • Dowody twierdzeń (metoda „wprost” i metoda „nie wprost”)

Ponadto program rozszerzony z matematyki obejmuje poszerzony zakres materiału z następujących zagadnień:

 • Wyrażenia algebraiczne
 • Funkcje i ich własności
 • Funkcja liniowa i kwadratowa
 • Równania wielomianowe i wymierne
 • Funkcja wykładnicza
 • Trygonometria i planimetria
 • Geometria analityczna
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Rachunek różniczkowy
  • obliczanie granicy funkcji,
  • obliczanie pochodnej funkcji,
  • stosowanie pochodnej do badania monotoniczności funkcji,
  • a także zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

DO KOGO KIERUJĘ SWOJĄ OFERTĘ?

 • Do uczniów potrzebujących stałej opieki korepetytorskiej w przyswajaniu na bieżąco materiału przerabianego na lekcjach matematyki.
 • Do uczniów pragnących nadrobić powstałe zaległości lub przygotować się do ważnego sprawdzianu z matematyki.
 • Do uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego z matematyki i pragnących przypomnieć oraz ugruntować swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w rozwiązywaniu zadań, zgodnych z wytycznymi Komisji Egzaminacyjnej.
 • Do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z matematyki poza zakres szkoły średniej.

Pracuję zarówno z uczniami dobrymi, którzy pragną jeszcze poszerzać swoją wiedzę, jak również z tymi, dla których matematyka jest „piętą achillesową” lub wręcz „kulą u nogi”. Wyznaję zasadę, że nie ma przypadków beznadziejnych, są tylko DUŻE WYZWANIA 🙂 Średnio u ok. 2% populacji stwierdza się tzw. DYSKALKULIĘ – zaburzenia zdolności matematycznych. Ogrom materiału lekcyjnego i tempo jego realizacji uniemożliwiają takim uczniom nadążanie z przyswajaniem wiedzy w szkole. W takich wypadkach niezbędne są dodatkowe zajęcia, np. w formie korepetycji.

Jestem w stanie jasno wytłumaczyć prawie każde zadanie. Zaś te, które są szczególnie skomplikowane możemy uprościć lub rozłożyć na elementy składowe, możliwe do zrozumienia przez każdego ucznia. Umawiając się na stały termin korepetycji, możesz liczyć także na kontakt mailowy ze mną (zawsze odpowiadam w ciągu jednego dnia). W treści wiadomości możesz przesłać zadanie, z którym masz aktualnie problem, albo poinformować mnie o swoich potrzebach lub planach na przerobienie określonego materiału na następnych zajęciach.

SOS POMOCY!

Porażki i sukcesy odnoszone w trakcie edukacji szkolnej odciskają się piętnem na psychice młodego człowieka. Ciągłe kłopoty z przedmiotami ścisłymi mogą wywołać odruchy obronne w postaci odrzucenia szkoły i odsunięcia nauki na plan dalszy. „Cicho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?” Chowanie głowy w piasek nie jest dobrym rozwiązaniem.  Nie dopuśćmy do tego, udzielmy dzieciom pomocy edukacyjnej.

Harmonogram zajęć przewiduje jedno lub dwa spotkania w tygodniu, w określone dni, o ustalonej godzinie. Jednak jestem w tej sprawie elastyczny i gdy występuje taka potrzeba, możemy próbować zmienić termin na inny lub np. zintensyfikować zajęcia przed ważnym sprawdzianem czy egzaminem.

Zapraszam serdecznie młodzież przygotowującą się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Jesteśmy w stanie powtórzyć najważniejsze działy matematyki i ewentualnie uzupełnić wykryte braki. Następnie powinniśmy zająć się rozwiązywaniem testów z przykładowych arkuszy egzaminacyjnych, które wymagają specyficznej umiejętności ich wypełniania.

W szczególności zapraszam osoby z osiedli: Radogoszcz Wschód i Zachód, Liściasta, Julianów, Stare Bałuty, gdyż lekcji udzielam w miejscu zamieszkania – róg ulicy Zgierskiej i Liściastej. W przypadku dojazdu komunikacją miejską, w bezpośredniej bliskości znajdują się przystanki: autobusowy i tramwajowy (Zgierska-Radogoszcz-Liściasta). Istnieje także możliwość mojego dojazdu do ucznia, nawet w rejony podmiejskie, za dodatkową opłatą.

 • Skorzystaj z moich usług i nie stresuj się więcej na lekcjach matematyki.
 • Zadbaj o swoją przyszłość i dostań się do lepszego liceum lub na uczelnię wyższą.
 • Zostań fanem Królowej Nauk i pogłębiaj swoje zainteresowania.

ILE TO KOSZTUJE?

Koszt korepetycji z matematyki i fizyki wynosi w obecnej chwili (koniec 2023 roku) 80 zł za godzinę lekcyjną (45 minut). W przypadku lekcji z dojazdem do ucznia koszt jest wyższy i obejmuje opłatę za korzystanie ze środka transportu oraz czas poświęcony na dojazd, a także powrót. W przypadku lekcji odbywanych dwa razy w tygodniu jestem w stanie udzielić kilkuprocentowego rabatu od powyższych cen.

Uwaga! Obowiązują zasady odwoływania zaplanowanych lekcji, które przewidują częściowe opłaty za nieodbyte lekcje. W przypadku przyczyn losowych (choroba, nagłe zdarzenie) jestem w stanie zaproponować zastępczy termin korepetycji. Szczegółowe zasady współpracy przedstawiam na początkowym etapie nauki.

Rozliczamy się bezpośrednio po każdej lekcji. Możliwe jest także opłacenie z góry pakietu 10 lekcji (do przeprowadzenia zgodnie z ustalonym harmonogramem), z 5% upustem cenowym.

Bardzo proszę o pierwszy kontakt w formie wiadomości mailowej na adres: greg.matfiz@gmail.com

Proszę podać w treści wiadomości: swoje imię, wiek ucznia/uczennicy i aktualną klasę nauki, przedmiot, z jakiego potrzebna jest pomoc (matematyka lub fizyka), oraz Państwa dostępność czasową, a także preferowane miejsce lekcji (u mnie w domu lub z dojazdem do ucznia). Mając do dyspozycji takie informacje, jestem w stanie udzielić bardzo szybkiej i konkretnej odpowiedzi dotyczącej możliwości rozpoczęcia współpracy w nauczaniu.

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na kontakt telefoniczny, to może się zdarzyć, że akurat jestem zajęty i wtedy nie będziemy mogli porozmawiać. W takiej sytuacji proszę o telefon późnym wieczorem lub to ja oddzwaniam w czasie pomiędzy zajęciami.

Serdecznie zapraszam!

UWAGA! Brak wpisowego. Brak opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych. Płacisz osobno za każdą lekcję.

Zapraszam również do zapoznania się z treścią artykułów na moim blogu: „Nauczanie matematyki – Łódź Bałuty”, „Matematyka dla dzieci – Łódź Bałuty”, „Egzamin 8 kl. korepetycje – Łódź Bałuty”.

Najnowsze posty - Blog

Nauczanie matematyki – Łódź Bałuty

Jak skutecznie uczyć się matematyki? Skuteczne uczenie się matematyki wymaga pewnych strategii i odpowiedniego podejścia. Oto kilka wskazówek,

Czytaj Więcej ...

Liczba π (pi) – najciekawsze informacje

Liczba π jest najbardziej znaną liczbą w matematyce. Wyprzedza inne sławne liczby, których nazwy pochodzą od znanych matematyków, takie jak:

Czytaj Więcej ...

Zadania (pdf) – szkoła podstawowa, klasa 6

Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

Czytaj Więcej ...

Zagadki logiczne dla bystrzaków

Zagadka 1) Jeśli trzy psy kopią trzy nory w ciągu trzech dni, to ile czasu zajmie sześciu psom wykopanie sześciu nor??? (Uwaga! ‒ wszystkie

Czytaj Więcej ...

Zadania z rozwiązaniami – Logarytmy (pdf)

Wartość logarytmu: Obliczanie liczby logarytmowanej: Obliczanie podstawy logarytmu: Działania na logarytmach: Równania z logarytmami: Jeśli

Czytaj Więcej ...

Matematyczna zagadka – obwodnica Londynu

Autostrada M25 zatacza pełny okrąg wokół Londynu, a w Wielkiej Brytanii obowiązuje ruch lewostronny. Jeśli więc podróżujemy drogą M25

Czytaj Więcej ...